2016.06.06, hétfő

Panaszok és közérdekű bejelentések eljárásrendje

Panaszok és közérdekű bejelentések eljárásrendje

 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) értelmében panasznak minősül – elnevezésétől függetlenül – az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Nem tekintendő panasznak az a bejelentés, amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint – hatósági eljárás megindítására vonatkozó – kérelemnek minősül.

A Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz érkező bejelentés (a fentebb meghatározott panasz és közérdekű bejelentés együtt) megtehető:

  • szóban: személyesen (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) vagy telefonon (62) 562-663, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal bármely szervezeti egysége jogosult és köteles írásban rögzíteni. 
  • írásban: postai (6701 Szeged, Pf. 1096.) vagy elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A Panasztv. 4.§-a alapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.

A bejelentő jogai:

  • A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
  • Szóban tett bejelentés esetén nyilatkoznia kell, hogy kéri-e adatainak zártan kezelését, az írásban tett bejelentés esetén – nyilatkozat hiányában – ezt a zárt adatkezelési igényt vélelmezni kell.
  • A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásba tekinthet be.
  • Olyan bejelentés esetén, amelynek hatására hivatalból közigazgatási hatósági eljárás indul, a továbbiakban a Ket. előírásainak megfelelően kell eljárni, erről a bejelentő írásban kap egyidejűleg tájékoztatást.
    A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.
  • A bejelentés elintézéséről minden esetben írásban kap tájékoztatást (kivéve a névtelen bejelentőt).

 

A bejelentő és a bejelentett adatainak kezelése:

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása során, annak érdekében, legfeljebb a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerinti iratőrzési határidő végéig kezelhetőek az ügyiratban.

A bejelentő személyes adatai eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai - egyértelmű hozzájárulása nélkül - nem hozhatók nyilvánosságra.

A bejelentett adatai nem hozhatók nyilvánosságra.

 

Az adatok nyilvántartása:
A Kormányhivatal a panaszokról és közérdekű bejelentésekről nyilvántartást vezet a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó hatósági ellenőrzési feladatok integrált szemléletű ellátását, azok koordinálását segítő rendszerben. A rendszerből a statisztika lekérdezés alapján kinyert adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza:

a) Tárgyhónap
b) Bejelentést vizsgáló szervezeti egység neve (főosztály/járási hivatal)
c) KAB/Okmányiroda neve, címe (ha a bejelentés KAB/Okmányiroda dolgozója/működése ellen irányul)
d) Bejelentés fajtája (panasz/közérdekű bejelentés)
e) Bejelentés minősítése (szakmai/dolgozó elleni/működés elleni)
f) Bejelentés tárgyköre (Függelék szerint)
g) Bejelentés közlésének módja (postai úton levél/email/személyesen/telefonon)
h) Bejelentés tárgya
i) Bejelentés témája röviden
j) Bejelentést vizsgáló ügyintéző neve
k) Bejelentés érkezésének napja (év, hónap, nap)
l) Bejelentés kivizsgálásának megkezdése (év, hónap, nap)
m) Bejelentés kivizsgálásának befejezése (év, hónap, nap)
n) Bejelentés vizsgálhatósága (saját hatáskörben kivizsgált/külső áttétel/belső áttétel/vizsgálat mellőzéses)
o) Megalapozottság (megalapozott/megalapozatlan)
p) Megállapítás/Intézkedés
q) Intézkedésre előírt határidő (év, hónap, nap)
r) Bejelentő tájékoztatásának ideje (év, hónap, nap)
s) Ügyirat iktatószáma

Hivatkozások