Ön itt van:Főoldal»Hírek»Adatvédelmi tájékoztató
2018.10.10, szerda

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal által szervezett 2018. évi Pályaválasztási Kiállítás, és a hozzá kapcsolódó rendezvények során történő adatkezelésről


 1. május 25-étől alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről].

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatalnak, valamint járási  hivatalainak (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv) mint adatkezelőnek a 2018. szeptember 27. és 2018. november 30. között megrendezésre kerülő Pályaválasztási Kiállítással (a továbbiakban PÁV) és a kapcsolódó rendezvényekkel (különösen a „SzakmaGo”) kapcsolatos tevékenységének ellátása során az érintett személyek személyes adatainak, ide értve a különleges adatainak (a továbbiakban együtt: személyes adat) a kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza összhangban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), és a vonatkozó ágazati jogszabályokkal.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK, TOVÁBBÁ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ SZEMÉLYE

 

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal

Címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 62/562-663

Honlap: http://www.csmkh.hu

 

Az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei

Neve: dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 62/562-684

 

Az adatvédelmi tisztviselő kiléte és elérhetőségei

Neve: Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 62/562-673

 

 • ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint (3) bekezdés b) pontja alapján az Ön személyes adatainak kezelése az állami foglalkoztatási szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A személyes adatain belül az Ön különleges adatainak kezelése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 9. cikk (2) bekezdés b) pontjával összhangban történik.

A fentieknek megfelelően a személyes adatok kezelésére különösen a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) adatvédelmi rendelkezések alcíme, továbbá egyéb irányadó jogszabályok [pl. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ] alapján kerül sor a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az adatkezeléssel érintett személy által megadott személyes adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az Infotv. rendelkezéseinek betartásával kezelik.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Az állami foglalkoztatási szerv az irányadó jogszabályokban meghatározott tevékenységével, így a munkaerőpiaci szolgáltatások megállapításával, igénybevételével és nyújtásával kapcsolatos tevékenysége eredményes ellátása érdekében a következő személyes adatokat kezeli és/vagy tartja nyilván (a továbbiakban: nyilvántartásba vett adatok):

 1. természetes személyazonosító adatok,
 2. az állami foglalkoztatási szerv által esetlegesen nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó, és azokhoz szükséges adatok,
 3. a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.

 

Az állami foglalkoztatási szerv a tevékenységével összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott TAJ számot alkalmazhatja.

 

 

 1. Adattovábbítás más szerv vagy személy részére

 

Az állami foglalkoztatási szerv más szerv és természetes személy részére adatot csak az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével összhangban, az Infotv.-ben meghatározott módon szolgáltathat.

 

 1. A személyes adatok statisztikai célú felhasználása, átadása

 

A nyilvántartásba vett, illetve kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

 

A nyilvántartásba vett, illetve kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel (a továbbiakban: Stt.) összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt.-ben meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE

 

Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)

 

Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Adószáma: 10585560-2-44

 

A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti meg.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelő a 2018. évben megrendezésre kerülő Pályaválasztási Kiállítással (a továbbiakban PÁV) és a kapcsolódó rendezvényekkel összefüggő tevékenységének ellátása során az érintett személyek személyes adatait, ide értve azok különleges adatait is, a rendezvény időtartama alatt, legfeljebb 2018. december 31-ig kezeli.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett írásban kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. adatai helyesbítését, illetve kiegészítését,
 3. személyes adatainak korlátozását illetve törlését az Infotv.-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

 

Az adatkezelő az érintett fentiekkel kapcsolatos kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről értesíti. Ha kérelmét az adatkezelő elutasítja, akkor haladéktalanul tájékoztatja Önt az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli okairól, továbbá az Infotv.-ben biztosított jogairól és azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a kezelt személyes adatainak helyesbítésére, ezen adatai kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap: http://naih.hu) közreműködésével is gyakorolhatja, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.