Ön itt van:Főoldal»Tájékoztatók»A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/2074-5/2017. számú ajánlattételi felhívása kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult használtcikk kereskedőkhöz elkobzott bűnjelek értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás megnyitásáról
2017. április 15., szombat 08:00

A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/2074-5/2017. számú ajánlattételi felhívása kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult használtcikk kereskedőkhöz elkobzott bűnjelek értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás megnyitásáról

I. Előzmények

A bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások, valamint a rendőrség által végzett előkészítő eljárások során elkobzott tárgyak értékesítése a 11/2003. (V.08.9 IM-BM-PM együttes rendelet 56. § a) pontja alapján történik.

 

II. Az értékesítés tárgyai

S.sz.

Eszköz fajtája

Mennyiség

1

díszpuska

1

2

vashulladék

2,5 kg

3

csákány

2

4

háztáji kocsi

1

5

tűzoltó tömlő

1

6

szivattyú

1

7

akkumulátoros lámpa

1

8

gépkocsi váz

1

9

üzemanyag szivattyú

1

10

óra

1

11

láncfűrész

1

12

kézi fűrész

1

13

varsa

1

 

III. Az ajánlat benyújtásának feltételei és az ajánlatok elbírálása

Ajánlatot nyújthat be bármely használtcikk kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezet (kereskedő).
Az értékesítés tárgyairól készült fotókat 2017. május 5. napjáig lehet megtekinteni a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Hatósági és Oktatási Osztály 206. számú irodájában munkanapokon 8-12-ig, a tárgyak megtekintése ezt követően előre egyeztetett helyen és időpontban történik.

Az ajánlatot a megtekintést követően személyesen írásban, a jelen ajánlattételi felhívást követően 2017. május 15. déli 12 óráig lehet benyújtani a Csongrád Megyei Kormányhivatal Működést Támogató Főosztály Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztályának címezve (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. szám alatt a 324. számú irodában).

Az ajánlat a meghirdetett teljes mennyiségre, több tárgyra és az egyes tárgyakra is benyújtható azzal, hogy az ajánlati árat tárgyanként kell megadni.

Kizárólag olyan ajánlat fogadható el, amely az ajánlati árat is tartalmazza forintban, áfa nélkül. A megvásárolt tárgyat a vevő a vételár kifizetését követő 10 napon belül köteles átvenni és azt annak tárolási helyéről saját költségére elszállítani.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát jelen pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, továbbá az ajánlattevőnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti státuszát.
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként a mellékelt nyomtatvány felhasználásával írásban nyilatkoznia kell ajánlattevői alkalmasságáról. Az ajánlat benyújtásától az ajánlattevőzaz ajánlatához az ajánlati kötöttség ideje alatt kötve van, azt vissza nem vonhatja, illetve nem módosíthatja. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 10 nap azzal, hogy a határidő kezdőnapja a benyújtási határidő lejártát követő nap.

Érvénytelenek azok az ajánlatok, amelyek ezen ajánlattételi felhívásban szereplő feltételekhez képest fenntartásokat, korlátozásokat, illetve egyéb változtatásokat tartalmaznak.

Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unió területén működő, Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, gazdálkodó szervezet és ennek folytán rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, azt fel kell tüntetnie, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal jogosult ellenőrizni.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő esetleges visszalépése, vagy a vételár határidőre meg nem fizetése esetén a pályázat soron következő helyezettje lépjen az eredetileg nyertes pályázó helyébe.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha:
nem érkezett fenti határidőre érvényes pályázati ajánlat,
a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
A pályázatból kizárásra kerül az az ajánlattevő aki az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A jelen ajánlattételi felhívásban szereplő tárgyak az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő(k) részére kerülnek értékesítésre és a Csongrád Megyei Kormányhivatal a legkedvezőbb ajánlatot tevő kereskedővel köt adásvételi szerződést.
Az ajánlattevők közül előnyben részesül, aki az összes értékesítésre meghirdetett tárgyra tett ajánlatot.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal döntéséről az összes ajánlattevőt tértivevényes levélben értesíti.

 

IV. Értékesítési ár és fizetési feltételek

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a döntéséről a nyertes pályázó (a továbbiakban vevő) részére értesítést küld, amely - a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeken kívül - tartalmazza a vevő által megvételre kerülő tárgy megnevezését, mennyiségét, eladási árát (forintban) és a fizetési határidőt. A döntéssel egy időben a vevő részére az elnyert tételről számla kerül kiállításra és kiküldésre. A számlák forintban kerülnek kiállításra.

A döntéshez kapcsolódó számlákon közölt összeg fizetési határideje a döntés közlésétől számított 15 nap.

A vevő akkor tesz eleget fizetési kötelezettségének, ha a részére odaítélt tárgy ellenértéke a Magyar Államkincstárnál vezetett és az alábbiakban megnevezett számlára, egy összegben, legkésőbb a megadott fizetési határidő utolsó napjáig megérkezik.

A vevő a részére eladásra kerülő tárgy ellenértékét minden esetben annak elszállítása előtt köteles átutalni a Csongrád Megyei Kormányhivatal következő számlájára:
Számlatulajdonos neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Számlaszám: 10028007-00299664-00000000

 

V. A tárgyak átvétele és elszállítása

A tárgyak elszállítására az ellenértéknek a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kibocsátott számlán megadott, jelen ajánlattételi felhívás IV. „Értékesítési ár és fizetési feltételek” pontja szerinti számlájára történő beérkezését követően kerülhet sor. Az ellenértéknek a Csongrád Megyei Kormányhivatal számlájára történt jóváírása után a Csongrád Megyei Kormányhivatal a vevő részére a tárgyak elszállítására engedélyt állít ki, míg a vevő átvételi elismervényt ad.

A tárgyak átvételére tárolási helyükön van lehetőség. A szállítással és az esetleges biztosítással kapcsolatos teendőket a sikeres ajánlattevő saját költségén tartozik rendezni. Az átadás-átvételről a Csongrád Megyei Kormányhivatal helyszíni képviselője jegyzőkönyvet vesz fel.

 

VI. Jogviták rendezése

A Csongrád Megyei Kormányhivatal az elkobzott tárgyak minőségéért szavatossági felelősséget nem vállal. A Csongrád Megyei Kormányhivatal a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

 

VII. A felhívás hatálya

Ez a felhívás a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján történő megjelenés (kihirdetés) időpontjában, 2017. április 15. lép hatályba, és 30 napig érvényes.

 

Szeged, 2017. április 11.


Csongrád Megyei Kormányhivatal
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott sk.

Közérdekű adatok